REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.trzykoronki.pl Sprzedającym jest Anna Pluta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Pluta "Trzy Koronki" podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

NIP 7311276038  Regon 101302065 z siedzibą w Pabianicach ul. Miodowa 31

 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- pod numerem telefonu 692 102 958

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@trzykoronki.pl

- sklep stacjonarny: Trzy Koronki ul. Zamkowa 59F Pabianice

 

§ 1. Definicje      

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr144, poz. 1204 ze zm.)

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany, umowa jest niewiążąca.

4. Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta między Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.trzykoronki.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, przez "Formularz zamówienia", zgodnie z informacjami zawartymi w w/w formularzu.

10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trzykoronki.pl

2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia.

3.  Sklep internetowy www.trzykoronki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.trzykoronki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urzadzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym nastepujące minimalne wymagania techniczne:

- przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefix, Opera lub Chrome.

6. Klient zobowiazany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np: treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

               

§ 3. Składanie zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na stronie  internetowej www.trzykoronki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.trzykoronki.pl Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail: sklep@trzykoronki.pl

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda  prawidłowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedajacy skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę (nie wystawiamy faktury VAT), który zostanie dołączony do wysyłanej paczki.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedajacego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia bądź zaprzestania ichwykorzystywania.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do Swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochronie przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki) Informacja jest wysyłana automatycznie. W razie braku takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie nr. 692 102 958 lub e-mail: sklep@trzykoronki.pl

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie odnotujemy wpłaty za w/w zamówienie, Sklep zastrzega sobie prawo automatycznego anulowania zamówienia.

 

§ 4. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera DPD Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym pod adresem: Salon bielizny damskiej "Trzy Koronki" ul. Zamkowa 59F Pabianice.

3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem wybranej  dostawy:

- Przesyłka priorytetowa/Ekspres24/Kurier DPD czas dostawy do 1-2 dni

- Przesyłka ekonomiczna/Kurier48 czas dostawy około 1-3 dni.

Jest to orientacyjny czas dostawy przy wyborze opcji płatności "przelew". Do podanego czasu dostawy należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze)

4. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w Informacjach w zakładce "Koszty wysyłki". Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie np: Pocztę Polską, DPD. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki, zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny" w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. 

Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo Przewozowe (art. 74 i następne) Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

§ 5. Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie Klienta fakturę.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu:

Numer konta do wpłat: 63 1050 1461 1000 0090 9217 5646

Nasz bank: ING BANK ŚLĄSKI

       

§ 6. Odstąpienie od umowy (Zwrot)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość w sklepie www.trzykoronki.pl ma prawo według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  do odstąpienia od umowy (Zwrotu) bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia przesyłki. Pisemne oświadczenie o odstapieniu od umowy należy wysłać na adres:

Trzy Koronki

ul. Zamkowa 59F

95-200 Pabianice

lub adres e-mail: sklep@trzykoronki.pl droga elektroniczną.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

(Należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Ja.......................................................niniejszszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ...................................................................................

nr. zamówienia............................................... . Data zawarcia umowy to .............................,

data odbioru............................. .

 

Imię i nazwisko........................................................

Data.........................

Podpis............................. (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

2. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. 

                 

§ 7. Procedura reklamacji

1. Przedsiębiorca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych - rękojmia przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy:

Trzy Koronki

ul. Zamkowa 59F

95-200 Pabianice

3. Składajac reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne na formularzu sklepu nie jest obowiązkowe. Klient może napisać odręcznie reklamację towaru.

Poprawne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. W przypadku reklamacji równowartość kosztów przesyłki przez Państwa poniesionych zwrócimy Państwu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

               

§ 8. Polityka prywatności

oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.trzykoronki.pl w związku z zakupami jest firma Anna Pluta "Trzy Koronki"

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Gwarantujemy Ci, że Twoje dane przekazane nam w trakcie zakładania konta w naszym sklepie, kontaktując się z nami lub składając zamówienie, pozostaną poufne, bezpieczne i nie udostępnimy ich podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Jeżeli te informacje w sprawie przekazanych nam danych osobowych są niewystarczające zapraszam do "Polityki Prywatności" w zakładce "Informacje"

Klienci mają prawo:

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych osobowych,

- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka była wyrażona,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwiazku z przetwarzaniem przez sklep danych osobowych.

 3. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zamówienie" Klienci posiadajacy konto w Sklepie internetowym mają możliwosć samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycje profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomosci e-mail do Usługodawcy na adres sklep@trzykoronki.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie treści zawieranej umowy nastepuje przez przesłanie stosownej wiadomosci e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży nastepuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

         

§ 9. Postanowienia końcowe

1W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)

2. Spory wynikajace ze stosowania niniejszego Regulaminu i w zwiazku z wykonywaniem zawartych umów miedzy Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz.296 ze zm.).

 

Data opublikowania regulaminu 24.12.2014 r.

Zmiany w regulaminie zakupów:

24.05.2018 - dodano informację o RODO